Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.milado.sk je:

Obchodné meno:  Wingi, s.r.o.
Sídlo podnikania predávajúceho: Cottbuská 1366/1, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP 
IČO: 51661080
DIČ: 2120741513
IČDPH: SK2120741513, registrovaný podľa §7a
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN č. ú.: SK7383300000002901426307
Zapísaná v ORSR Košice I, Vložka číslo: 43724/V
E-mail: info@milado.sk
Tel. číslo: 0948 086 508

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3,
P. O. BOX A-35,
040 65 Košice 1

ČLÁNOK I – POJMY

Obchodník
spoločnosť Wingi, s.ro., so sídlom Cottbuská 1366/1, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 51661080, zapísaná v ORSR Košice I, Vložka číslo: 43724/V, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva tovar 

Kupujúci
fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.milado.sk 

E-shop
internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.milado.sk

Tovar
tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu

Objednávka
úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v e-shope

Cena
celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného

Dopravné
cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)

VOP
tieto všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP upravujú:
– proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu,
– podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
– práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.
2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 2 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.milado.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
4. Klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí

ČLÁNOK III – OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.milado.sk.
2. Popis toho-ktorého tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v e-shope pri tom-ktorom tovare.
3. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
4. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého kupujúceho. Nákupný košík daného kupujúceho je tomuto kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
6. K cenám za jednotlivé tovary a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
7. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.milado.sk
8. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:
– vlastnostiach tovaru,
– celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
9. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu.
10. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Týmto sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.
11. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. 

ČLÁNOK IV – PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
– bankovým prevodom,
– internetovým platobným systémom ShoptetPay
2. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.
4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar ( okrem tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho ) kupujúcemu najneskôr v lehote do 20 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky.  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru vyrobeného na zákazku, a teda podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, lehota na dodanie tovaru bude špecifikovaná v potvrdení objednávky. V prípade objednávky, ktorá pozostáva z tovarov s rôznymi lehotami dodania tovaru, kupujúci súhlasí s najneskorším termínom dodania objednávky pričom dopravné bude účtované len raz alebo v prípade, že kupujúci nesúhlasí s dodaním tovaru v najneskorší deň lehoty dodania spomedzi všetkých tovarov a trvá na jednotlivom doručovaní tovaru, dopravné bude kupujúcemu účtované ku každému jednotlivo odosielanému tovaru objednávky kupujúceho.
6. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
7. V prípade digitálneho produktu sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar prostredníctvom doručenia internetového odkazu na stiahnutie súborov v PDF. Odkaz predávajúci zasiela prostredníctvom elektronickej pošty, v lehote 48 hodín od pripísania platby celej sumy kúpnej ceny.
8. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o zmene termínu doručenia, pričom právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy týmto nie je dotknuté.

ČLÁNOK V – POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo
b) e-mailom na adrese info@milado.sk
3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.
6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj tovaru, chybného po obsahovej stránke, pokiaľ obsah kupujúci pred samotnou výrobou schválil;
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
f) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
g) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
h) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
i) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č.1)

ČLÁNOK VI – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúce v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

ČLÁNOK VII – REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:
– či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
– či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
– či je tovar alebo jeho obal poškodený.
2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
3. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@milado.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:
a) svoje identifikačné údaje,
b) údaje predávajúceho,
c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,
d) popis vady tovaru a
e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
7. Kupujúce nemôže reklamovať tovar vyrobený na zákazku, a teda podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý je chybný po obsahovej stránke, pokiaľ obsah kupujúci pred samotnou výrobou schválil;
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.
9. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
11. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
14. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
15. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
18. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
19. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.
20. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@milado.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
21. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
22. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Reklamačný formulár (príloha č.2)

Článok VIII - AUTORSKÉ PRÁVA

1. Všetky digitálne produkty, ich súčasti, sú autorským dielom spoločnosti Wingi, s.r.o,  na základe zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.  
2. Zakúpením produktu poskytuje predávajúci kupujúcemu nevýhradné právo používať tieto digitálne produkty pre vlastnú potrebu a na nekomerčné účely. Kupujúci je oprávnený použiť produkt výlučne pre súkromné účely. Stiahnutý materiál môže kupujúci použiť pre všetky deti v spoločnej domácnosti, pričom môže vytvárať neobmedzené množstvo kópií, avšak iba v rámci domácnosti. Pokiaľ kupujúci vykonáva povolanie učiteľa, môže materiály využívať pre všetky deti, ktoré má na starosti v rámci svojich hodín. Môže pre ne vytvárať neobmedzené množstvo kópií.  Použitie produktu alebo jeho súčasti pre iný osobu, jej sprístupnenie alebo poskytnutie je zakázané. Zakázané je tiež akékoľvek iné použitie produktu, najmä ich ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe.
3. V prípade porušenia autorských práv Wingi, s.r.o. súvisiacim s produktom, najmä jeho použitím pre inú osobu ako je kupujúci, jej poskytnutím alebo sprístupnením tretej osobe, jej šírením, kopírovaním, zverejňovaním alebo akýmkoľvek iným použitím v rozpore s touto zmluvou, obchodnými podmienkami, autorským zákonom alebo iným relevantným právnym predpisom, a to tak úmyselným, neúmyselným alebo nedbanlivostným konaním, či opomenutí konania, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 000 €. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.  Tým nie sú dotknuté ďalšie práva predávajúceho vyplývajúce z autorského práva a iných relevantných právnych predpisov.
4. Kupujúci berie na vedomie, že porušením autorských práv spoločnosti Wingi, s.r.o. sa môže dopustiť trestného činu.

ČLÁNOK IX – OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, prostredníctvom registrácie v e-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.
2. Kupujúci nákupom dáva „súhlas s podmienkami so spracúvaním osobných údajov“, ktorý potvrdí odoslaním objednávky (odkliknutím tlačidla "Objednať s povinnosťou platby), udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na 10 rokov od posledného nákupu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.
3. Kupujúci na základe čl.IX odst.II potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
a) identifikačných údajoch predávajúceho,
b) účele spracúvania osobných údajov,
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
– predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
– predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať,
– predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

ČLÁNOK X – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.6.2024